Language :

Weblinks

Online :  
Vistited :  

EXTEND GREENFEED CAM MY SEMEN OF PIG CENTRE


Project Name : EXTEND GREENFEED CAM MY SEMEN OF PIG CENTRE
Code : CT-06.2015
Owner/Nationality : Greenfeed Vietnam JSC - Cam My Branch (Vietnam)
Location : Xuan Tay commune - Cam My dist - Dong Nai province
Started on : 06/2015
Finished on : 12/2015
Work Items : Building - Installation - ME
Views : 1412
Project Description
ANTACO Bình Dương đang thi công cải tạo mở rộng Trung tâm giống Cẩm Mỹ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Các hạng mục công việc bao gồm: xây dựng mở rộng trại nọc, hệ thống làm mát, hệ thống ME.